مدیران پروژه

ramzannejad2

دکتر علی رمضان نژاد کناری

مدیر و کارفرمای پروژه قصر دریا

babaki2

مهندس علی بابکی

مدیریت ساخت

eng-zoghi2

مهندس رضا ذوقی

مدیریت پیمان

said-farjudi2

مهندس سعید فرجودی

مدیریت حسابداری