فاز سوم شهرک قصر دریا – آپارتمانها

 

فاز سوم پروژه قصر دریا ، بخش آپارتمانهای این فاز : ۳۴۰ واحد آپارتمان ۹۰ متری در قالب ۱۲ بلوک ۷ طبقه بطور کامل ساخته و تحویل گردیده است .